JobLeads

IT Artificial Intelligence Senior Engineer (Kỹ sư Cấp Cao Trí Tuệ Nhân Tạo) (BB-B414D)

Found in: Neuvoo Bulk HK

Description:

IT Artificial Intelligence Senior Engineer (Kỹ sư Cấp Cao Trí Tuệ Nhân Tạo)

Thành phố Hồ Chí Minh

At Prudential, we understand that success comes from the talent and commitment of our people. Together, we have a shared vision in securing the future of our customers and our communities. We strive to build a business that you can shape, an inclusive workplace where everyone’s ideas are valued and a culture where we can thrive together. Our people stay connected and tuned in to what’s happening around us, keeping us ahead of the curve. While focused on the long-term, we look to the future to bring growth, development and benefit to everyone whose lives we touch.

- Design, experiment and implement various AI, ML and DL algorithms to create proof of concepts (PoCs) for AI-based products such as 360-degree customer view, real-time personalization and customer engagement via meaningful conversation across multiple channels to grow business with AI.
(Thiết kế, thử nghiệm và triển khai các thuật toán AI, ML và DL để tạo PoC cho các sản phẩm dựa trên AI, ví dụ như chế độ xem khách hàng 360 độ, cá nhân hóa theo thời gian thực và tương tác với khách hàng thông qua cuộc trò chuyện có ý nghĩa trên nhiều kênh nhằm để phát triển kinh doanh dựa trên nền tản trí tuệ nhân tạo.)
- Define, design and develop product-focused AI solutions by leveraging DL, NLP, Computer Vision and ML methods and paradigms.
(Xác định, thiết kế và phát triển các giải pháp AI vào sản phẩm bằng cách tận dụng DL, NLP, thị giác máy tính và các phương pháp ML và mô hình mẫu.)
- Drive incorporation of developed AI models and pipelines into AI systems in both on-prem and cloud-based delivery models, by creating robust, scalable and well-engineered AI components.
(Thúc đẩy việc kết hợp các mô hình và AI pipelines đã phát triển vào các hệ thống AI trong cả mô hình phân phối tại chỗ và dựa trên đám mây, bằng cách tạo ra các thành tố AI mạnh, có thiết kế tốt để mở rộng)
- Works independently and collaborates effectively as part of a team of AI scientists and software engineers.
(Làm việc độc lập và cộng tác hiệu quả như một phần của nhóm các nhà khoa học AI và kỹ sư phần mềm)
 • AI Specialist is to help us to create artificial intelligence products including creating machine learning models and retraining systems. 
  (Chuyên gia AI là để giúp PVA tạo ra các sản phẩm trí tuệ nhân tạo bao gồm việc tạo ra các mô hình học máy và hệ thống đào tạo lại)
 • To do this job successfully, you need exceptional skills in statistics and programming
  (Để làm công việc này thành công, bạn cần có kỹ năng đặc biệt về thống kê và lập trình )
 • The ultimate goal will be to shape and build efficient self-learning applications
  (Mục tiêu cuối cùng sẽ là định hình và xây dựng các ứng dụng tự học hiệu quả )
 • Coordinate between Data Scientists and Business Analysts. 
  (Phối hợp giữa Nhà khoa học dữ liệu và Nhà phân tích kinh doanh)
 • Convert machine learning models into APIs so that other applications can access them.
  (Chuyển đổi các mô hình học máy thành API để các ứng dụng khác có thể truy cập chúng)
 • Program computers to test hypotheses in relation to how the human mind works, through cognitive simulation
  (Lập trình để kiểm tra các giả thuyết liên quan đến cách thức hoạt động của con người, thông qua mô phỏng nhận thức)
 • Develop minimum viable products based on AI, machine learning
  (Phát triển các sản phẩm theo mô hình MVP dựa trên máy học AI)
 • Automate processes by utilizing AI, machine learning
  (Tự động hóa các quy trình bằng cách sử dụng máy học AI)
 • Use AI to empower the company with novel capabilities
  (Sử dụng AI để cho quyền cho công ty với các khả năng mới)
 • Train machine-learning based software for domain-specific tasks (Image recognition, object detection, bioinformatics, autonomous vehicles, etc)
  (Đào tạo phần mềm dựa trên máy học cho các nhiệm vụ cụ thể theo (Nhận dạng hình ảnh, phát hiện đối tượng, tin sinh học, xe tự hành, v.v.))
 • Research improvements to machine-learning algorithms.
  (Nghiên cứu các cải tiến đối với các thuật toán học máy)

Qualifications:

 • Bachelor/Engineer’s degree in computer science or equivalent.

Bằng cử nhân / kỹ sư về khoa học máy tính hoặc tương đương

 • Over 2 years’ experience of AI, NLP, ML design and build experience.

Hơn 2 năm kinh nghiệm về thiết kế và xây dựng AI, NLP and ML

 • Experience working in large organizations.

Có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức lớn

 • Familiarity in the lifecycle of enterprise-class software development, and agile software development methodologies.

Quen thuộc về vòng đời của phát triển phần mềm cấp doanh nghiệp và các phương pháp luận phát triển phần mềm linh hoạt.

 • Flexibility/adaptability (ability to change direction based upon team and stakeholder input).

Linh hoạt / có khả năng thích ứng (khả năng thay đổi dựa phản hồi từ nhóm làm việc và các bên liên quan)

 • Solid application background, especially in natural language processing, computer vision, scenario understanding, internet-of-things, robotics, computational cognitive neuroscience, and/or artificial general intelligence

Có nền tảng ứng dụng vững chắc, đặc biệt trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, hiểu kịch bản, internet vạn vật, robot, khoa học thần kinh nhận thức tính toán và / hoặc trí tuệ nhân tạo.

 • Working domain knowledge, especially in biomedicine and health care, finance and insurance.

Kiến thức về lĩnh vực làm việc, đặc biệt là về y sinh và chăm sóc sức khỏe, tài chính và bảo hiểm

 • An understanding of the Legal and Compliance need of the industry preferred.

Nắm được các qui định Pháp lý và Tuân thủ trong ngành bảo hiểm.

Knowledge and skill

 • Great understanding and knowledge of machine learning and deep learning.

Có kiến thức tốt về ….

 • Prior experience in natural language processing, information extraction and text analytics using deep learning and/or machine learning techniques is a plus.

Có kiến thức chuyên sâu về AI, Cloud, BigData, BlockChain, IoT Foundation.

 • Experience in machine learning and deep learning libraries such as Tensorflow, PyTorch, Scikit-Learn, and other open source libraries.

Có kinh nghiệm về học máy và các thư viện học sâu như Tensorflow, PyTorch, Scikit-Learn và các thư viện nguồn mở khác

 • Strong programming experience in one or more of Python

Có kinh nghiệm lập trình mạnh mẽ trong một hoặc nhiều Python.

 • Ability to communicate technical matters clearly and effectively to both technical and non-technical audiences, win supporters and spur people to action.

Có khả năng truyền đạt các vấn đề kỹ thuật một cách rõ ràng và hiệu quả cho cả khán giả kỹ thuật và không chuyên về kỹ thuật, giành được những người ủng hộ và thúc đẩy mọi người hành động

 • Excellent English skills (Speaking, Listening, Reading, and Writing)

Kỹ năng tiếng Anh tốt (Nói, Nghe, Đọc và Viết)

 • Competent in English communication and presentation skills especially on technical and architectural topics are required.

Có khả năng giao tiếp và trình bày bằng tiếng Anh, đặc biệt là về các chủ đề về kỹ thuật/kiến trúc hệ thống (bắt buộc)

 • Strong communication skill

Kỹ năng giao tiếp tốt.

 • Good working knowledge of Microsoft Office, MS Project, Jira/Confluence.

Có kiến thức và sử dụng thành thạo Microsoft Office, MS Project, Jira / Confluence.

Competencies / Năng lực lãnh đạo

 • Leadership Capability Model – Advanced level

Mô hình năng lực lãnh đạo – Cấp độ nâng cao.

 • IFRS17 Finance Intern (Thực tập sinh Bộ phận Tài chính dự án IFRS17)
Posted 22 Days Ago | Thành phố Hồ Chí Minh

 • IFRS17 Actuarial Intern (Thực tập sinh Định phí bảo hiểm (Dự án IFRS17)
Posted 30+ Days Ago | Thành phố Hồ Chí Minh

 • Senior Business Analyst (Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ CNTT)
Posted 2 Days Ago | Thành phố Hồ Chí Minh

 • Actuarial Manager (Trưởng nhóm Định phí Bảo hiểm)
Posted 7 Days Ago | Thành phố Hồ Chí Minh

 • IFRS17 Actuarial Intern-1
Posted 2 Days Ago | Thành phố Hồ Chí Minh

calendar_today1 day ago

Similar jobs

location_onHong Kong

work JobLeads

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions